Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN/DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Vakantiehuisje Beukenhorst

Artikel 1.
Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Artikel 2.
Totstandkoming huurovereenkomst

Artikel 3.
Betalingscondities

Artikel 4.
Kosten

Artikel 5.
Borgsom

Artikel 6.
Verplichtingen van de verhuurder

Artikel 7.
Verplichtingen van de huurder

Artikel 8.
Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuisje

Artikel 9.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Artikel 10.
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

Artikel 11.
Aansprakelijkheid en recht

Artikel 12.
Klachten

Artikel 1.

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een vakantiehuisje.

Huurder: degene die het vakantiehuisje huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.
Verhuurder: Vakantiehuisje Beukenhorst, zijnde degene die het vakantiehuisje aan de huurder verhuurt.
Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantiehuisje.
Eigenaar: de eigenaar van het vakantiehuisje, dan wel diens vertegenwoordiger, die het vakantiehuisje in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.
Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen.
Betaling: de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf aan het vakantiehuisje betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst


De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3.

Betalingscondities


Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de huur van het vakantiehuisje dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiehuisje, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 4.

Kosten


Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

Artikel 5.

Borgsom


De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient vooraf aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen 1 week op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie en water. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

Artikel 6.

Verplichtingen van de verhuurder


De verhuurder draagt er zorg voor dat het vakantiehuisje op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 7.

Verplichtingen van de huurder


Bij aankomst in het vakantiehuisje is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal de huurder Vakantiehuisje Beukenhorst hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

In het vakantiehuisje is overnachting toegestaan tot het maximaal aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Een kind dat gebruik maakt van het kinderbed wordt niet meegeteld in het aantal aanwezige personen.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Het is niet toegestaan personen in het vakantiehuisje toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuisje geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuisje, ook voor korte tijd, dient het vakantiehuisje volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het vakantiehuisje mag niet gerookt worden. Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 8.

Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuisje


Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 15.00 en 17.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.30 uur.

Bij aankomst controleert de huurder het vakantiehuisje en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7.).

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuisje en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.  

Het vakantiehuisje wordt na afloop van het verblijf door de huurder opgeruimd en “bezemschoon” opgeleverd. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

Artikel 9.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder


Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor of tijdens het verblijf plaatsvindt.

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 10.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder


De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuisje onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuisje en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11.

Aansprakelijkheid en recht


De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuisje.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuisje, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van het vakantiehuisje.
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuisje, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuisje.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuisje bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.

Klachten


Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het vakantiehuisje dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.

Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in het vakantiehuisje worden ingediend.

DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Vakantiehuisje Beukenhorst behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij links en tips. Vakantiehuisje Beukenhorst is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Vakantiehuisje Beukenhorst geeft u tips om uw verblijf in Loon op Zand te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.